ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

زن و شبهات در اسلاممقدمه نوشتار

کلمات در قرآن اعجاز آن است تفکر در جملات کوتاه آیات مربوطه راز مهمی را برملائ میکند. چرا خداوند این کلمات کلیدی را در آیات بیان میکند به این دلیل است که علم که خودش خالق آن است موضوع را روشن میکند. وسع ربي كل شيء علماً خداوند علمش بر هر چیز احاطه دارد.منظور علم هم دانستن کلیه اطلاعات ساختاری و سرگذشت حال، گذشته وآینده وبه تعبیر امروزی علوم طبیعی که بیان گر این موضوعات است. تحولات درون جنین وکلمات علقه و مضغه وغیره هیچ ارتباطی با جنین و رحم ماده و زن ندارد. خداوند از خلق اولیه آنها در زمین و شروع به تکامل برای ما انسان ها میفرماید وما همه این ها را به حال و در رحم تفسیر کرده ایم. از آنجائیکه بحث نطفه و تفسیر آن به آب مرد و خلقت انسان پایه بحث است اذهان به درون رحم و جنین کشانده شده و این ذهنیات بر تمامی تصورات ما در آیات خلقت انسان تاثیر گذاشته است. مثلا ظلمات ثلاثه را لایه های تاریک سه گانه جدار رحم تصور کرده ایم و بطون امهات را هم رحم مادران به تصویر ذهن سپرده ایم واز اصل آیات فاصله باور نکردنی ساخته و پرداخته ایم و اعتبار آیات متشابه را از علمیت انداخته ایم


زن و شبهات در اسلام

 

خلقت انسان از نطفه و واقعیت علمی آن

 

امروزه بیوشیمست ها در زمینه چگونگی پیدایش حیات در کره زمین  سعی میکنند با ارائه نظرات جدید معمای بزرگ ناشناخته را بکمک بررسی های علمی حل نمایند  الکساندر ایوانف اوپارین دانشمند زیست شناس معروف روسی اولین ماتریالیست بود که با بررسی ها ونظرات علمی خوددر سال 1946 سعی نمود مسئله پیدایش حیات در زمین را وارد حوزه علم نماید.نظرات وی بیشتر جنبه ماتریالیستی وضد فلسفه آفرینش توسط قدرت مافوق طبیعت است.مرکز ثقل نظریه او که تمامی فعالیت های علمی اورا در این راستا شامل میشد.چگونگی پیدایش اولین  سلول زنده از میان طبیعت وبراساس روش های علمی یا قوانین طبیعت است.مهمترین نکات این نظریه عبارتند از :

1- حیات مانند سایر پدیده های طبیعی از طبیعت مادی است بعبارتی از ماده بی جان منشائ گرفته است وهیچ نیروی معنوی که با ماده همخوانی ندارد واز طریق ماده قابل فهم نیست در آن دخالتی ندارد .منظور خود بخود واتفاقی

2-حیات زمانی میتواند ایجاد شود که از نقطه ای مادی شروع وبه حرکت خود به جلو ویا بسمت پدیده پیشرفته تر ادامه دهد .حیات نمیتواند بدون مقدمه وناگهانی  ایجاد شود.اصطلاحا دوره تکامل را باید طی کند .

3-در یک زمان مشخص از دوره پیدایش زمین میبایستی مواد اولیه طبیعی ساختارحیات در شرایط لازم ایجاد شود مانند کربن آب  آمونیاک وغیره وبه مقدار فراوان –مواد اولیه سلول زنده اولیه

پایه واساس نظریه های پیدایش حیات در کره زمین بر اساس نظریه او شکل گرفت و وارد حوزه علم وبررسی قرار گرفت 

معروفترین دانشمندان زیست شناسی در باره نظریه اوپارین مطالب زیررا بیان داشتند ومن میخواهیم در پایان از این نظرات مطلب خودم را در اثبات نظریه قرآن بیان کنم. باید اذعان کنیم که آزمایشات وبررسی های علمی انجام شده بسیاری مورد تائید علم قرار گرفته است.البته در موضوع خاص مورد بررسی.


زن و شبهات در اسلام

 

مقدمه نوشتار

کلمه جن به معنی پدیده پوشیده از حواس انسان است .تا زمانی که ناشناخته است جن است.درفرهنگ ملل مختلف دارای معانی متفاوتی است در ایران قبل ازاسلام مترادف بود با دیو وپری وپس ازاسلام این کلمه جای خود را به جن داد. قبل از ظهوراسلام اعراب بادیه نشین درسفرهای طولانی وبیشتر درشب ها به پدیده های ترسناک وناشناخته جن واجنه میگفتند وبرای توجیه آنها دست به تصورات ذهنی وخرافات میزدند.مثلا موجوداتی که شب ها بدون دیدن وشناختن به انسان لطمه میزد مانند ماروعقرب را جن مینامیدند .سگ سیاه بطور مثال به دلیل بدن سیاه درشب وتاریکی مطلق بیابان های عربستان که فقط چشمان ان پیدا بود را جن وشیطان میدانستند .چند ماه پیش شیخ العلمائ وهابی فتوا صادر کرد که سگ های سیاه را بکشید که شیطان هستند.هنوزهم آن خرافات درآن دیاررواج دارد .جن را موجودی مستقل ازانسان میدانستند که زنده هستند ودارای قدرت فوق العاده وچنان قدرتی داشتند که میتوانستند به آسمان ها بالا بروند وسخنان خداوند را جاسوسی کنند. با انسان ازدواج میکردند واولاد وهمسرداشتند وامثالهم .این خرافات بعد از ظهور اسلام در تفاسیرآیات متشابه جن وجان تاثیر خود را گذاشت وامروزه نظر گذشتگان وبرداشت آنان درآن زمان برتمامی ترجمه ها وتفاسیر سایه افکنده است   

سوره جن درقرآن آیاتی دارد که مفسرین محترم با همان دید کهن مربوط به هزارسال قبل آنرا تفسیر میکنند .هدف این نوشتاربا استناد به تفسیرقرآن به قرآن ورهنمود علامه طباطبائی وپیشنهاد طبق روش سوم ایشان، رفع ابهامات وخرافات در باره جن وجان است .از این دید به بررسی ایات قران پرداختم ومطالب مستند وجالبی درباره جن وجان ونظر قرآن درباره آنها کشف کردم که به حضورعلاقمندان وبرای رهائی از خرافات وشبهات دامنگیرآیات مربوطه ارائه میگردد .


زن و شبهات در اسلام

صلب به معنی سخت وترائب که از مشتقات کلمه ترب به معنی خاک است مفهوم نرم را میدهد .این دو کلمه در قران مترادف است با کلمات حما مسنون وصلصال.صلصال هم به معنی سخت مانند سفال پخته وحما مسنون توده نرم وسیاه است.این دو کلمات مترادف در حیات اولیه زمین نقش کلیدی بازی کرده اند .در قدیم الایام از آنجائیکه مفسران از مفاهیم این کلمات سر در نیاورده اند آنرا به معنی سخت یعنی استخوان پشت ونرم هم معنی کرده اند .حدود چند دهه است که توده سیاه نرم وبد بو در مفاهیم علمی زیست شناسی جای باز کرده است وامروزه میتوانیم معانی واقعی این دو کلمات مترادف را که یکی از اعجاز قران است درک کنیم . آیات 9 الی 12 سوره فصلت مطالب بسیار مهم و کلیدی در سرنوشت زمین وایجاد حیات را برای دانشمندان روشن میکند .لازم نیست برای تاویل این آیات راه درازی را برای تحقیق طی کنیم .کافی است آیات را مطالعه وکمی عقل خود را بکار بگیریم وکمی هم در باره آنها فکر کنیم وخود را از پیش داوری ها رها نمائیم والبته اطلاعاتی هم از علم زمین شناسی وپیدایش زمین داشته باشیم سپس به مطالعه این ایات بپردازیم تا اعجاز این کلمات برای ما روشن شود


زن و شبهات در اسلام

 

صلب به معنی سخت وترائب که از مشتقات کلمه ترب به معنی خاک است مفهوم نرم را میدهد .این دو کلمه در قران مترادف است با کلمات حما مسنون وصلصال.صلصال هم به معنی سخت مانند سفال پخته وحما مسنون توده نرم وسیاه است.این دو کلمات مترادف در حیات اولیه زمین نقش کلیدی بازی کرده اند .در قدیم الایام از آنجائیکه مفسران از مفاهیم این کلمات سر در نیاورده اند آنرا به معنی سخت یعنی استخوان پشت ونرم هم معنی کرده اند .حدود چند دهه است که توده سیاه نرم وبد بو در مفاهیم علمی زیست شناسی جای باز کرده است وامروزه میتوانیم معانی واقعی این دو کلمات مترادف را که یکی از اعجاز قران است درک کنیم . آیات 9 الی 12 سوره فصلت مطالب بسیار مهم و کلیدی در سرنوشت زمین وایجاد حیات را برای دانشمندان روشن میکند .لازم نیست برای تاویل این آیات راه درازی را برای تحقیق طی کنیم .کافی است آیات را مطالعه وکمی عقل خود را بکار بگیریم وکمی هم در باره آنها فکر کنیم وخود را از پیش داوری ها رها نمائیم والبته اطلاعاتی هم از علم زمین شناسی وپیدایش زمین داشته باشیم سپس به مطالعه این ایات بپردازیم تا اعجاز این کلمات برای ما روشن شود


زن و شبهات در اسلام

 

کلمه صلب وترائب فقط یک بار درسوره طارق آمده وبه جرات میتوان گفت که پرشبه سازترین کلمه درقرآن است وضمنا پرمفهوم ترین کلمه علمی در زیست شناسی که میتواند اعجاز قرآن را بر ملائ سازد که متاسفانه در تارعنکبوتی تصورات ذهنی واقعیت آن گم شده است .معاندین ومخالفین آنرا دستمایه تمسخر قرآن قرارداده اند وحتی برای برخی بهانه ای است برای زیرسئوال بردن وحی خداوند که همچو کلماتی در قرآن است و مدافعین هم به غلط دردفاع ازآن همان خرافات اولیه را میآورند ودفاع میکنند، آنها نیز دست کمی ازمخالفین ندارند .واقعیت چیست واین تصورات از کجا نشائ گرفته.سیزده قرن پیش گذشتگان ما بر اساس برداشت آن زمان تصورات ذهنی را شکل دادند صلب را پشت مرد وترائب را نیز انگاشتند چرا به این خاطر که از بین این دو آبی بیرون رونده درقرآن تعریف شده است 


زن و شبهات در اسلام

 

بر اساس بررسی های انجام شده در آیات قرآن در مورد آدم چنین بر می آید که آدم اولین انسان تکامل یافته است که تمامی انسان ها از نسل او هستند ولی اینکه ادم مرد است یا زن در قرآن اشاره ای نشده .در قرآن برای همسر کلیه پیامبران وافراد ذکور مانند فرعون وامثالهم از کلمه امراته به معنی همسر زن نام برده ولی برای آدم کلمه جفت یا زوج استفاده شده که مطلب بسیار جالب است .

موضوع دوم آدم وزوج او از بین انسان های تکامل یافته همدوره خود با یک جهش تکاملی برانگیخته میشوند وخداوند در آیات سوره اعراف در تمثیلی بعد ازهبوط آدم ذریه او را (بنی آدم )را مورد خطاب قرار میدهد وظائف فطرتی را به آنها یاد آوری وبصورت سمبولیک با ذریه او پیمانی می بندد .در تمثیل زیبای سجده ملائکه وامتناع ابلیس وشیطان که به نظر دو مقوله جداگانه هستند چگونگی جهش تکاملی فکری وآگاهی ودانائی واختیار که در آدم بروز میدهد از طرف خداوند به عنوان كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ بر گزیده میشود.

 


زن و شبهات در اسلام

موضوع تعدد زوجات در اسلام درافکارعمومی ودرفضای مجازی انگیزه ای برای ایجاد شبهات وحربه ای دست مخالفین ومعاندین برای مبارزه با اسلام شده است. واقعیت قرآنی بر کدام روش واصولی قراردارد تعدد زوجات یا تک همسری. قوانین حاکم بر نظام خلقت حیات که از دید قرآن همان سنت الهی است که درساختارحیات وحتی روابط اجتماعی حاکم برزندگی موجودات زنده نهادینه شده وثابت است معیار سنجشی شده برای کشف واقعیت های حیات ورفتارزندگی جانوران .امروزه علم ازاین معیارها برای پی بردن به چگونگی ایجاد حیات ووابستگی موجودات وانسان به یکدیگربهره میبرد. دراین سنت وروش الهی هیج تغییر وتبدیلی نیست. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتي‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلا

.این سنت درروابط اجتماعی به عنوان روش تدوین شده الهی ثابت است مثلا هرکس ظلم کند مانند فرعون سرنگون میشود وهرکس برای منافع دنیوی غیبت کند یا دروغ بگوید پوشاننده حقیقت است وکافر است زیرا کفر پوشاندن حقیقت است. کسی که دروغ میگوید وغیبت میکند علی الرغم اینکه به خدا ایمان دارد کافر هم است وکیفر آن را میبیند وامثالهم ودر روابط قانونمند حیات هم قوانینی ثابت حاکم است یک جانور ویا یک ه رفتار زندگی مشخصی را خداوند در نهاد او قرار داده است. این روابط هم سنت الهی است. رفتار زنبورعسل وحی ودستورخداوند است. هر جانداری برای بقا خود به جفت نیاز دارد.


زن و شبهات در اسلام

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Deangelo دانلود پاورپوینت Tanya مرکز تدریس و آموزش خصوصی زبان های خارجی i learn papilfilm game Anthony Steve Jermaine